Method & Award

2015 5G Algorithm Innovation Competition Winners

** Gold Medal Award
ID Members University
5G053 Xiaoqiang Liu / Yang Wang / Zelin Huang Chinese Academy of Sciences
5G090 Ji Chen / Chenyang Xia / Youzhe Fan Hong Kong University of Science and Technology
5G108 Shuaining He / Yuwei Yan / Kaining Han University of Electronic Science and Technology of China

** Silver Medal Award
ID Members University
5G135 Xiang He / Meng Cao / Yang Xia Chongqing University
5G014 Junmei Yang / Xiao Liang Southeast University
5G037 Jian Gao / Xuesheng Fan / Ruiping Sheng Shandong University of Science and Technology
5G054 Xiang Gao / Hui Che / Shanran Li Beijing University of Posts and Telecommunications
5G045 Jinsheng Dai / Dekun Zhou / Yunfei Wu Beijing University of Posts and Telecommunications
5G075 Sijie Huang / Shengwu Huang / Gui Liang University of Electronic Science and Technology of China

** Bronze Medal Award
ID Members University
5G083 Liangliang Wang / Shuai Lin Harbin Institute of Technology
5G071 Yanan Gao / Qichen Zhang / Ziqiang Li Fudan University
5G122 Yingqian Li / tingjian Yang / Linpu Xie University of Electronic Science and Technology of China
5G026 Liang He / Junqi Zhang / Haihui Zhu Harbin Institute of Technology
5G040 Shuyan Li / Ru Wang / Tianli Ru China University of Geosciences
5G064 Xiaoshi Chen / Xiaopeng Chen / Junke Hou South China University of Technology
5G110 Chenghui Zhang / Ge Ma / Zhibo Xiao Tsinghua University
5G103 Yeming Shi / Feifei Feng / Jun Dong University of Electronic Science and Technology of China
5G057 Yuzhu Liang / Kewen Liu / Xuwei Yan Xidian University
5G146 Shaoxiang Gu / Xingchen Zhao / Yuxiang Liu Chongqing University
5G035 Jiaqi Liu / Yuan Li / Qiang Liu University of Electronic Science and Technology of China

** Excellent FPGA Implementation Award
ID Members University
5G139 Fei Chen / Qing Luo / Renjie Li Chongqing University
5G047 Qiyuan Li / Guangjin Chen / Di Guan Beijing University of Posts and Telecommunications
5G097 Bing Han / Xinjie Wan / Ming Zhang Xidian University
5G175 Yan Li / Jinsong Wei University of Science and Technology of China
5G013 Xuechen Zhang / Chunxue Song / Ping Wen Xidian University
5G112 He Zhang / Jinchao Guo / Yawen Hu Chongqing University

** Excellent Algorithm Simulation and Design Excellence Award
ID Members University
5G043 Yuhao Hua / Yuan Wang / Hanlin Li Dalian University of Technology
5G036 Yusong Zhang / Yuanxin Sun / Yan Zhao University of Electronic Science and Technology of China
5G002 Tianguang He / Xuanhong Liu / Liming Guo Chengdu University of Information Technology
5G174 Yuan Sun / Ren Luo / Yuchen Xu China University of Geosciences
5G133 Chang Liu / Xinyu Zhang / Jie Qin Dalian University of Technology
5G105 Fan Wei / Ziyang Su Shanghai Jiao Tong University
5G076 Bochen Xiao / Kexin Xiao / Shutian Zhang Shanghai Jiao Tong University

HOME